Een voedselpakket nodig van Voedselbank Leerdam?

Hoe wordt bepaald of je in aanmerking komt?

Voedselbank Leerdam hanteert de landelijke richtlijnen die worden vastgesteld door Voedselbanken Nederland. Het zijn toelatingsrichtlijnen, geen wetten. In bijzondere omstandigheden kan de voedselbank afwijken van deze richtlijnen. Neem bij twijfel daarom altijd contact op.

Belangrijk in de bepaling of iemand in aanmerking komt, is het leefgeld. Leefgeld is wat er overblijft als de vaste kosten van het inkomen zijn afgetrokken.
Als inkomen gelden loon, uitkering, alimentatie, toeslagen (met uitzondering van vakantiegeld en kinderbijslag), kostgeld.

Voor de vaste kosten die te maken hebben met woonlasten (huur, hypotheek, VVE bijdrage, energie en water) rekenen we de werkelijke kosten.
Dat geldt ook voor betaalde alimentatie en de aflossing van schulden.

Voor huishoudelijke en persoonlijke uitgaven (verzekeringen, telefoon, internet en TV, vervoer, persoonlijke verzorging, wasmiddelen, kleding en schoenen) hanteren we een vast bedrag.
Dat bedrag is  € 330,- voor de 1e persoon, € 260,- voor de partner en € 60,- voor de overige personen in het huishouden.

Mensen komen in aanmerking voor voedselhulp als wat overblijft (het leefgeld) te weinig is om voedsel van te kunnen kopen. Het minimaal benodigde leefgeld per maand is € 200,- per huishouden plus een bedrag per persoon van € 115,-.

Dit leidt tot het volgende minimaal benodigde leefgeld voor de verschillende gezinssamenstellingen:

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 315 430
1 430 545
2 545 660
3 660 775
4 775 890
5 890 1005
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.
*Bijdrage “inwonende met inkomen” is minimaal € 300,-
Deze richtlijnen, met de mogelijkheid om bijzondere omstandigheden aan te geven, hebben we neergelegd in een formulier dat we ongeveer een maand na aanmelding samen invullen.
Daarbij kijken onder meer naar bankafschriften. Dan bekijken we ook wat nodig is om op termijn tot een permanente oplossing te komen.
Als u bent doorverwezen door een hulpverlenende instantie vragen we de instantie het volgende ingevulde formulier in te zenden:   Aanvraagformulier 2024 Voedselbank-versie 3-3-2024

 

Locatie Leerdam
P.M. van Gentstraat 20 – 4142 BM Leerdam
Tel. coördinator: 06-480 111 40 en op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 9-12 uur: 0345-525939
Mail:  info-leerdam@voedselbankvijfheerenlanden.nl
Open: donderdag 8.30 – 15.30 uur

Rekeningnummer: NL83 RABO 0111 5787 28
t.n.v. St. Steunpunt Voedselbank Leerdam